: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 :
ยินดีต้อนรับสู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซทชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โทร. 062058324  (เบอร์สายชั้นป.5)
5
    -:- ภาพกิจกรรม
    -:- ข่าว/ประชาสัมพันธ์
    -:- :- :- กลุ่มสาระวิชา -:-:-:-
    -:- คณิตศาสตร์
    -:- วิทยาศาสตร์
    -:- สังคมศึกษา
    -:- ประวัติศาสตร์
    -:- ภาษาไทย
    -:- ภาษาอังกฤษ
    -:- ภาษาจีน
    -:- พละศึกษา
    -:- สุขศึกษา
    -:- การงานอาชีพ
    -:- วิทยาการคำนวณ
    -:- ซ่อมเสริม (ต้านทุจริต)
    -:- กิจกรรมชุมนุม
    -:- โรงเรีนนิบงชนูปภัมถ์ -:-
5
นางอัจฉรา พงศ์เลขา
(หัวหน้าสายชั้น)

(ช่วยประจำชั้น ป.5/1)

ศิลปะ-ดนตรี
 
นางราตรี ฐิตอาภากุล
(รองหัวหน้าสายชั้น)
(ประจำชั้น ป.5/2)

ภาษาไทย
 
นางอัญชลี ยาวงศ์
(ประจำชั้น ป.5/3)
วิทยาศาสตร์
 
นางเสาวณีย์ โชคจุฬางญ์กูร
(ประจำชั้น ป.5/5)
คณิตศาสตร์
 
นางจันทร์ฉาย ขุนทอง
(ประจำชั้น ป.5/6)
การงานอาชีพ-ภาษาไทย
 
นางสาววิภาวดี แขน้ำแก้ว
(ประจำชั้น ป.5/8)
สังคมศึกาษา
 
นางจิตรดาวรรณ์ ประดับเพชรรัตน์
(ประจำชั้น ป.5/1)
ภาษาอังกฤษ
 
นางมุสลีมะฮ์ ดือมอ
(ประจำชั้น ป.5/4)
วิทยาศาสตร์
 
นางสุนีย์ ขวัญศรี
(ช่วยประจำชั้น ป.5/7)
ภาษาไทย

 
นายสัมฤทธิ์ หะยีลาเต๊ะ
(ช่วยประจำชั้น ป.5/2)
วิทยาการคำนวณ-ต้านทุจริต
 
นายมะนัซรุดดีน ลาเตะ
(ประจำชั้น ป.5/7)
ภาษาอังกฤษ
 
นางสาวรุสนี นิตา
(ช่วยประจำชั้น ป.5/4))
คณิตศาสตร์

 
Mrs.Jennifer Reyes Mennor
ภาษาอังกฤษ เสริม (ฟิลลิปปินส์)
 
นางสาวสุดารัตน์  บาเหะ
(ช่วยประจำชั้น ป.5/8)
คณิตศาสตร์ - ภาษาไทย - ต้านทุจริต
 
     
นายอนุพล ส่งสกุล
(ช่วยประจำชั้น ป.5/5)
ศิลปะ นาฏศิลป์ - ประวัติศาสตร์
 
Mrs.Jennifer Reyes Mennor
ภาษาอังกฤษ เสริม (ฟิลลิปปินส์)
 
นางสาวสุรัชดา  มณีอร่าม
(ช่วยประจำชั้น ป.5/3)
ภาษาจีน
 
นักศึกษาฝีกประสบการณ์สอน ปีการศึกษา 2562
นศ.ฮูดา เหมาะเต็น
(ช่วยประจำชั้น ป.5/6)
ภาษาไทย
 
นศ.รุสนี  มะยีงอ
(ช่วยประจำชั้น ป.5/8)
สังคมศึกษา
 
นศ.ยามีละห์  อับดุลเลาะ
(ช่วยประจำชั้น ป.5/1)
ภาษาอังกฤษ
 
     
นศ.อัฟฎอน  มะนุ
(ช่วยประจำชั้น ป.5/..)
พละศึกษา
 
 
ครูพี่มะ
พละศึกษา
 
นศ.มูฮมัดอารวี  ลาเตะ
(ช่วยประจำชั้น ป.5/5)
พละศึกษา
 
คณะกรรมการผู้ปกครองชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
นางเกตุแก้ว  สระบัว
กรรมการชั้น ป5/1
 
นายอูบัยดิลละห์  มะยุนุ
กรรมการชั้น ป.5/2
 
นายอามีน รามมง
กรรมการชั้น ป.5/3
 
นางอรษา สุขโอ
กรรมการชั้น ป.5/4
 
นางเอมอร แซ่แต้
กรรมการชั้น ป.5/5
 
นางสาวดวงกมล  แซ่ว่อง
กรรมการชั้น ป.5/6
 
 
นางวันดี ช่วยเชิด
กรรมการชั้น ป.5/7
 
 
นางกฤตยา สาแล๊ะ
กรรมการชั้น ป.5/8