: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2567 :
ยินดีต้อนรับสู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซทชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
5
บทเรียนออนไลน์
    -:- ภาพกิจกรรม
    -:- ข่าว/ประชาสัมพันธ์
    -:- :- :- กลุ่มสาระวิชา -:-:-:-
    -:- คณิตศาสตร์
    -:- วิทยาศาสตร์
    -:- สังคมศึกษา
    -:- ประวัติศาสตร์
    -:- ภาษาไทย
    -:- ภาษาอังกฤษ
    -:- ภาษาจีน
    -:- พละศึกษา
    -:- สุขศึกษา
    -:- การงานอาชีพ
    -:- วิทยาการคำนวณ
    -:- ซ่อมเสริม (ต้านทุจริต)
    -:- กิจกรรมชุมนุม
    -:- โรงเรีนนิบงชนูปภัมถ์ -:-
5
นางอัจฉรา พงศ์เลขา
(หัวหน้าสายชั้น)

(ช่วยประจำชั้น ป.5/6)

ศิลปะ-ดนตรี
 
นาย นาง นางสาว...............
(รองหัวหน้าสายชั้น)
(ประจำชั้น ป.5/...)

วิชา...
 
นางอัญชลี ยาวงศ์
(ประจำชั้น ป.5/3)
วิทยาศาสตร์
 
 
นายอภิรักษ์​ สำเร
(ข่วยประจำชั้น ป.5/4)
ภาษาอังกฤษ
 
นางสาววิภาวดี แขน้ำแก้ว
(ประจำชั้น ป.5/8)
สังคมศึกาษา
 
นางสุนีย์ ขวัญศรี
(ประจำชั้น ป.5/7)
ภาษาไทย-อังกฤษ
 
นางจิตรดาวรรณ์ ประดับเพชรรัตน์
(ประจำชั้น ป.5/1)
ภาษาอังกฤษ
 
นางมุสลีมะฮ์ ดือมอ
(ประจำชั้น ป.5/4)
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 
นางสาวรุสนี นิตา
(ประจำชั้น ป.5/5)
คณิตศาสตร์
 
นางสาวปราณี ถาวรกานน
(ช่วยประจำชั้น ป.5/2)
คณิตศาสตร์
 
นางสาวสุดารัตน์  บาเหะ
(ประจำชั้น ป.5/2)
ภาษาไทย
 
นายอภิรักษ์​ สำเร
(ข่วยประจำชั้น ป.5/4)
ภาษาอังกฤษ
 
นายสัมฤทธิ์ หะยีลาเต๊ะ
(ช่วยประจำชั้น ป.5/5)
วิทยาการคำนวณ-สังคมศึกษา
 
นายรุธ โกมลตรี
(ช่วยประจำชั้น ป.5/8)
สุขศึกษา-พละ
 
     
 
นาย
(ช่วยประจำชั้น ป.5/7)
ศิลปะ/นาฏศิลป์ - ประวัติศาสตร์
 
Mrs
(ช่วยประจำชั้น ป.5/1)
ภาษาอังกฤษ เสริม (ครูฟิลลิปปินส์)
 
นางสาวสุรัชดา  มณีอร่าม
(ช่วยประจำชั้น ป.5/2)
ภาษาจีน
 
นักศึกษาฝีกประสบการณ์สอน ปีการศึกษา 2564
 
ครูแบ
(ช่วยประจำชั้น ป.5/8)
พละศึกษา
 
 
นศ.
ช่วยประจำชั้น ป.5/1
ภาษาอังกฤษ
 
 
นศ.ยามีละห์  อับดุลเลาะ
(ช่วยประจำชั้น ป.5/3)
วิทยาศาตร์
 
     
 
นศ.
(ช่วยประจำชั้น ป.5/8)
พละศึกษา
 
 
นศ.
(ช่วยประจำชั้น ป.5/5)
วิทยาการคำนวณ
 
 
นศ.
(ช่วยประจำชั้น ป.5/3)
วิทยาศาตร์
 
คณะกรรมการผู้ปกครองชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
     
นาย
กรรมการชั้น ป5/1
 
นาง
กรรมการชั้น ป.5/2
 
นาย
กรรมการชั้น ป.5/3
 
     
นาง
กรรมการชั้น ป.5/4
 
นาย
กรรมการชั้น ป.5/5
 

กรรมการชั้น ป.5/6
 
     
นาย
กรรมการชั้น ป.5/7
 
 
นาง
กรรมการชั้น ป.5/8