ประวัติการศึกษาและการทำงานของ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

ชื่อ  นางสมบูรณ์รัตน์  นามสกุล  สุวรรณราช     
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เกิดวันที่ ......... เดือน .........    พ.ศ. ..........
สัญชาติ   ไทย  ศาสนา  พุทธ 
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ 
สังกัด  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  เลขที่  4  ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง   จังหวัดยะลา
โทรศัพท  073-212225  มือถือ  081-969-3363  โทรสาร  073-212225
สถานที่ติดต่อ  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  เลขที่  4  ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง   จังหวัดยะลา
โทรศัพท์  073-212225  มือถือ  081-969-3363  โทรสาร  073-212225

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

ปีที่จบการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

สถานที่

  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

2511

  โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม

  อำเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา

  ชั้นประถมศึกษาปีที่  7

2514

  โรงเรียนบ้านโคกทราย

  อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

2517

  โรงเรียนผดุงศึกษา

  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

2519

  โรงเรียนสตูลวิทยา

  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

  อนุปริญญา

2521

  วิทยาลัยพลศึกษายะลา

  อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

  ปริญญาตรี วิชาเอกการประถมศึกษา

2523

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  กรุงเทพมหานคร

  ปริญญาโท วิชาเอกภาษาไทย

2535

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้

  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา

2548

  มหาวิทยาลัยครูยะลา

  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติการับราชการ

ปี พ.ศ.

ตำแหน่ง

สถานที่

    20 พฤษภาคม  2523

  ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านบ่อหิน

  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา

    1 เมษายน  2526

  ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านบาละ

  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

    1 ตุลาคม 2527

  อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนบ้านบาละ

  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

    1 ตุลาคม 2531

  อาจารย์ 1 ระดับ 4  โรงเรียนบ้านบาละ

  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

    1 ตุลาคม 2534

  อาจารย์ 1 ระดับ 5  โรงเรียนบ้านบาละ

  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

    1 ตุลาคม 2535

  อาจารย์ 2 ระดับ 5  โรงเรียนบ้านบาละ

  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

    1 มกราคม  2537

  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนบ้านบาละ

  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

    1  มีนาคม  2540

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  โรงเรียนบ้านบาละ

  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

    1 พฤษภาคม 2542

  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปุโรง

  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา

    1 ตุลาคม  2545

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุโรง

  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา

    24 ธันวาคม  2547

  ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านปุโรง

  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา

    1 มีนาคม  2549

  ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโฉลง

  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา

    1  กรกฎาคม  2551

  ผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลยะลา

  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

    17  มกราคม  2555

  ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา

  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

     9  มกราคม  2560

  ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

 1. รางวัลผู้บริหารดีเด่น โรงเรียนกันดาร จากมูลนิธิบุญญานุวัตร
 2. ผู้บริหารดีเด่น เพชรยอดเสมา  สาขาบริหารสถานศึกษา
 3. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 4. รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น  โรงเรียนขนาดใหญ่
 5. รางวัลผู้บริหารดีเด่นเนื่องในวันครู 2551
 6. รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดโรงเรียนปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ประเภทขนาดใหญ่
 7. ผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  (Best  Practice ) การปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
 8. ชนะเลิศการเขียนบทความดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู
 9. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน  การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
 10. รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริหารจัดการในการประกวดและเผยแพร่  Best  Practice ของโรงเรียนตามจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
 11. รางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 12. Best  Practice  การนิเทศภายใน แบบ  PCC 
 13. รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

การศึกษาอบรมและดูงาน

  • ผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง
  • ศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ ประเทศจีน
  • ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ณ ประเทศเวียตนาม
  • ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย