สถานที่ตั้ง 
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต  1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่ที่เลขที่  4  ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
                รหัสไปรษณีย์    95000  
                โทรศัพท์     073 – 212255   
                โทรสาร      073 – 222015 
               E-mail      nibongschool@yala1.go.th
               Website
    www.nibong.ac.th   

  ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ก่อตั้งเมื่อวันที่  5  พฤษภาคม   2475   ชื่อว่า   “โรงเรียนประชาบาลนิบง”   
พ.ศ. 2481  โอนเป็นโรงเรียนเทศบาล  มีชื่อว่า  ”โรงเรียนเทศบาล  2  นิบง”   
พ.ศ. 2487  โอนกลับเป็นโรงเรียนประชาบาล   ชื่อว่า   “โรงเรียนบ้านนิบง”   
พ.ศ. 2517  เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์”
พ.ศ. 2523  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2547  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                ปัจจุบันเปิดสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  60  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน (โดยประมาณเฉลี่ย)   2,493 คน  บุคลากรทั้งหมด  137   คน  แบ่งเป็น ข้าราชการครู    105  คน   พนักงานราชการ  9  คน   ครูพี่เลี้ยง  2  คน  ครูอัตราจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ)  1  คน ลูกจ้างประจำ  1  คน ลูกจ้างชั่วคราว   17  คน ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ)  2  คน มีอาคารเรียนทั้งหมด  10   หลัง  94  ห้องเรียน(ใช้เป็นห้องเรียน    60  ห้อง  ห้องพิเศษ  34  ห้อง)  อาคารประกอบ  7  หลัง  สนามฟุตบอล  จำนวน  1  สนาม  สนามบาสเก็ตบอล  จำนวน 1  สนาม  เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน ในพื้นที่  27  ไร่  2  งาน  21  ตารางวา

 

ปรัชญา
                ปัญญา   นรานํ   รตนํ    (ปัญญาเป็นแก้วของนรชน) 
  
  
คติพจน์
                เรียนดี   สุขภาพดี   มีคุณธรรม 
  
สีประจำโรงเรียน
             ชมพู – เขียว
             ชมพู   หมายถึง   ความรักสามัคคี
            เขียว   หมายถึง   การเจริญเติบโต   ความเจริญก้าวหน้า

แผนที่โรงเรียน
                              

อักษรย่อประจำโรงเรียน

  “ น.ป.”


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน