หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม

ใบงาน เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม

ชื่อ......................................................................ชั้น..............เลขที่................

ค าชี้แจง ให้นักเรียนน าข้อมูลที่สืบค้นมาแยกลงในตาราง ให้ถูกต้อง

การกระท าที่แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ส่วนตน
1)..............................................................................
2)..............................................................................
3)..............................................................................
4)..............................................................................
5)..............................................................................


การกระท าที่แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
1).............................................................................
2).............................................................................
3)............................................................................
4)............................................................................
5)............................................................................


แบบทดสอบ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม
ชื่อ........................................................ชั้น.....................เลขที่..................

คำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่เป็นการกระท าที่แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และเขียนเครื่องหมาย x หน้าข้อความที่เป็นการกระท าที่แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ส่วนตน
________ ๑. เด็กชายติณขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าสาธารณะ                             _____ ๒. เด็กชายก้องช่วยเก็บขยะในบริเวณโรงเรียน
________ ๓. เด็กชายตูนไม่ต่อแถวซื้ออาหาร                                                          ____ ๔. เด็กหญิงแพรวาช่วยรดน้ าต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน
________ ๕. เด็กหญิงดารินสมัครเป็นคณะกรรมการโรงเรียน                                  _____ ๖. นายโจ้น าอาหารขึ้นมารับประทานบนรถสาธารณะ
________ ๗. นายเรวัตน าโทรศัทพ์มือถือมาชาร์จแบตเตอร์รี่ในสถานที่ราชการ       _____ ๘. เด็กหญิงพลอยใสอาสาพาน้องอนุบาลไปส่งถึงห้องเรียน
________ ๙. นายแบงค์น าสุนัขของตนเองไปถ่ายมูลในที่สาธารณะ                          _____ ๑๐. นายพรเทพขับแท็กซี่นำาทรัพย์สินที่เก็บได้ของผู้โดยสารไปส่งที่สถานีตำารวจ

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ระบบคิดฐาน ๒ เวลา ๒ ชั่วโมง

ใบงานที่ ๑ เรื่อง ข่าว “ทิ้งหมัดเข้ามุม คดีตัวอย่าง”
ชื่อกลุ่ม/กลุ่มที่............

สมาชิกกลุ่ม

๑............................................................................................................ ๒............................................................................................................
๓............................................................................................................ ๔............................................................................................................ ๕............................................................................................................ ๖............................................................................................................ ๗............................................................................................................ ๘............................................................................................................ ๙............................................................................................................ ๑๐..........................................................................................................

ประเด็นการวิเคราะห์ ๑. นักเรียนคิดว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหานี้ขึ้นคืออะไร ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................

๒. นักเรียนคิดว่าตนเองมีส่วนร่วมหรือเคยมีส่วนท าให้เกิดเหตุการณ์ในภาพหรือไม่ อย่างไร ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................

๓. นักเรียนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะแก้ไขได้อย่างไร ...............................................................................................
......................................................................... ..............................................................................................
.......................................................................... .............................................................................................
........................................................................... ............................................................................................
............................................................................ ...........................................................................................

ใบความรู้

จำาคุก 2 ปี 6 เดือน "หมอชัยวัน" ฐานใช้รถหลวงงานแต่งลูกสาว ศาลอาญาพิพากษาจ าคุก 2 ปี 6 เดือน ปรับหมื่นบาท “นายแพทย์ชัยวัน เจริญโชคทวี อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล น ารถหลวง-อุปกรณ์ไปใช้ในงานแต่ง สุดหรูทั้งที่บ้าน ที่โรงแรม โดยศาลยังปรานี ลดเหลือจ าคุก 2 ปีครึ่ง ปรับ หนึ่งหมื่นบาท โดยโทษจ าคุกให้รอลงอาญา 2 ปีศาลอาญารัชดา อ่านค าพิพากษา ในคดีที่อัยการเป็นโจทก์ยื่น ฟ้องนายแพทย์ชัยวัน เจริญโชคทวี อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ท าจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ และ เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 จากกรณี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 ขณะจ าเลย ด ารงต าแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ได้ใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น า เก้าอี้ 100 ตัว พร้อมผ้าปลอกคุมเก้าอี้ / เครื่องถ่ายวิดีโอ 2 เครื่อง / เครื่องเล่นวิดีโอ / กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์หลายผืน เพื่อน าไปใช้ในงานวิวาห์บุตรสาวจ าเลยที่บ้านพักส่วนตัว รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ ส่วนกลาง อีก 4 คัน เพื่อใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ ทั้งที่บ้านพักและงานฉลองมงคลสมรส ที่โรงแรมซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการ การกระท าของจ าเลยนับเป็นการใช้อ านาจโดยทุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนตัว อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ และคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ต่อมาเดือนกันยายน 2556 คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญากับจ าเลย โจทก์จึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษ จ าเลยตามความผิดด้วย ครั้งแรกจ าเลยให้การปฏิเสธ แต่ต่อมา ให้การรับสารภาพไม่ต่อสู้คดีศาลพิเคราะห์ พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่า การกระท าของจ าเลยเป็นการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ตามฟ้อง จึงพิพากษาให้ จ าคุก 5 ปี และปรับ 20,000 บาท ค าให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุกจ าเลยไว้ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท อย่างไรก็ดีจ าเลยได้ส านึกผิด และชดใช้ค่าเสียหายคืน ให้แก่รัฐทันที ประกอบกับเป็นแพทย์ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และไม่เคยต้องโทษจ าคุกมาก่อน ศาลจึงเห็นควรให้ รอลงอาญาใบงานที่ ๒

เรื่อง ส านึกเพอื่ส่วนรวม

ชื่อ-สกุล.......................................................ชั้น ป.๕/.................. เลขที่........................
กรณีศึกษา ขณะที่นักเรียนอยู่ในห้องสมุด นักเรียนชอบหนังสือเล่มหนึ่งมาก เพราะมีภาพการ์ตูนตัวโปรด
เมื่อนักเรียนเอาไปให้เพื่อนดู เพื่อนของนักเรียนแนะน าว่าให้ฉีกหน้าที่มีการ์ตูนนี้ไปก็ได้ ไม่มีใครรู้
๑. นักเรียนเห็นด้วยกับเพื่อนหรือไม่ ……………………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....
๒.หากนักเรียนฉีกหน้าหนังสือไป จะส่งผลอย่างไร
........................................................................ ……………………………………………
……………………………………………….....................................................................
๓. นักเรียนเคยเห็นหนังสือในห้องสมุดที่ถูกฉีกไปหรือไม่ นักเรียนรู้สึกอย่างไร
……………………………………………….....................................……………………
……………………………………………….................................………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………... . ………………………………………………
๔. หากทุกคนที่อยากได้หนังสือ ต่างก็ฉีกหนังสือกันหมด อะไรจะเกิดขึ้น …………………………
……………………………………………... ……………………………………………
…………………………………………….... ……………………………………………
…………………………………………….... ……………………………………………
…………………………………………….... ...................................................................

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1

ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ระบบคิดฐาน ๑๐ เวลา ๒ ชั่วโมง

ใบงานที่ ๑ เรื่อง การวิเคราะห์ข่าว

1. ให้นักเรียน เข้าไปสืบค้นข้อมูลข่าวเกียวกับการทุจริต มา 1 ข่าว
2. ให้นักเรียนนำไปสำเนาวางในโปรแกรม Microsoftword
3. กำหนดให้ เนื้อหาข่าวและภาพประกอบ ตกแต่งให้สวยงาม

ชื่อข่าว..................................................................................................................................................
แหล่งที่มา.............................................................................................................................................

ประเด็นวิเคราะห์

๑. ข่าวที่นักเรียนน ามาส่งผลกระทบต่อใครบ้าง …………………………………………………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

๒. นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อข่าวที่น ามา …………………………………………………………………………………………………
……………………………………… ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4. ใต้ข่าว ให้เขียนชื่อชั้นเลขที่ ผู้จัดทำ (ชื่อเพื่อนๆในกลุ่ม)
5. บันทึกลงในแฟ้ม ข่าวทุจริต ใน Folder ของนักเรียนเอง


ใบงานที่ ๒ เรื่อง ร่วมรักษ์ชาติไทย

ชื่อกลุ่มที่............
สมาชิกกลุ่ม
๑............................................................................................................ ๒............................................................................................................
๓............................................................................................................ ๔............................................................................................................ ๕............................................................................................................ ๖............................................................................................................ ๗............................................................................................................ ๘............................................................................................................ ๙............................................................................................................ ๑๐...........................................................................................................

๑. เพราะเหตุใดคนจึงคิดทุจริต ถ้าเป็นนักเรียนจะคิดเช่นนั้นหรือไม่เพราะเหตุใด …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๒. ให้นักเรียนเสนอแนวทางในการป้องกันการทุจริต …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๓. การทุจริตจะส่งผลต่อชาติ บ้านเมืองอย่างไร …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๔. ในฐานะของนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะมีส่วนร่วมในการด ารงไว้ซึ่งชาติไทย …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

***************************************************************************************

ใบความรู้ เรื่อง การทุจริต


การทุจริต ปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่ส าคัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่น ทั่วโลก ปัญหาการทุจริต จะท าให้เกิดความเสื่อมในด้านต่าง เกิดขึ้น ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนับวันปัญหาดังกล่าวก็จะ รุนแรงมากขึ้น และมีรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อน ยากแก่การตรวจสอบมากขึ้น จากเดิมที่กระท าเพียงสองฝ่าย ปัจจุบันการทุจริตจะกระท ากันหลายฝ่าย ทั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชน โดย ประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ คือ ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้จะมีผลประโยชน์ ร่วมกัน ตราบใดที่ผลประโยชน์สมเหตุสมผลต่อกัน ก็จะน าไปสู่ปัญหาการทุจริตได้ บางครั้งผู้ที่รับผลประโยชน์ก็ เป็นผู้ให้ประโยชน์ได้เช่นกัน โดยผู้รับผลประโยชน์และผู้ให้ผลประโยชน์ คือ ๑. ผู้รับผลประโยชน์ จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจ หน้าที่ในการกระท า การด าเนินการต่าง และรับประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่าง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับประโยชน์โดยตรง การก าหนด ระเบียบหรือคุณสมบัติที่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง ๒. ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น ภาคเอกชน โดยการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่าง เช่น เงิน สิทธิพิเศษ อื่น เพื่อจูงใจให้นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่ง หน้าที่ ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหมาย เป็นต้น

ทุจริต คืออะไร
คำว่าทุจริต มีการให้ความหมายได้มากมาย หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการให้ความหมายดังกล่าวไว้ ว่าอย่างไร โดยที่ค าว่าทุจริตนั้น จะมีการให้ความหมายโดยหน่วยงานของรัฐ หรือการให้ความหมายโดยกฎหมาย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการให้ความหมายจากแหล่งใด เนื้อหาส าคัญของค าว่าทุจริตก็ยังคงมีความหมายที่สอดคล้องกันอยู่ นั่นคือ การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี มีการแสวหาหรือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวม มาเป็นของส่วนตัว ทั้ง ที่ตนเอง ไม่ได้มีสิทธิในสิ่ง นั้น การยึดถือ เอามาดังกล่าวจึงถือเป็นสิ่งที่ผิด ทั้งในแง่ของกฎหมายและศีลธรรม

ดังนั้น การทุจริตคือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระท าที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดความได้เปรียบ ในการแข่งขัน การใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน การให้หรือการ รับสินบน การกำหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย

******************************************************************

ใบความรู้ เรื่อง จริยธรรม

ความดีงามทางสังคม ถือเป็นกฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ หรือหลักความจริงที่เป็นแนวทาง แห่งความประพฤติปฏิบัติให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข การศึกษาเรื่องจริยธรรม จึงเป็นหนึ่งในวิชา ปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับความดีงามทางสังคมมนุษย์
ความหมายของ จริยธรรม จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ท าได้ในทางวินัยจนเกิดความเคยชินมีพลังใจ มีความตั้งใจแน่วแน่จึงต้อง อาศัยปัญญา และปัญญาอาจเกิดจากความศรัทธาเชื่อถือผู้อื่น ในทางพุทธศาสนาสอนว่า จริยธรรมคือการน า ความรู้ ความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม (พระราชวรมุนี)
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน (๒๕๔๖ ) ให้ความหมายของจริยธรรมไว้ว่า หมายถึง ธรรมที่ เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
โคลเบิร์ก (Kohlberg ๑๙๗๒ : ๒๑๒) กล่าวถึงจริยธรรมว่า จริยธรรมเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นกฎเกณฑ์และมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติในสังคมซึ่งบุคคลพัฒนาขึ้นจนกระทั่งมีพฤติกรรมเป็นของ ตนเอง โดยสังคมจะเป็นตัวตัดสินผลของการกระท า นั้นว่าเป็นการกระท า ที่ถูกหรือผิด
จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถึงแนวทางซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ในการประพฤติ ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และเป็นลักษณะที่สังคมต้องการเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม บุคคลที่มีจริยธรรมอยู่ในตนเอง ย่อมเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเป็น ปกติสุข เป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม

*******************************************************************

ใบงาน

เรื่อง ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต
ชื่อ......................................................................................................................ชั้น....................เลขที่................

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนการกระท าที่แสดงให้เห็นถึงจริยธรรมและการกระท าที่แสดงให้เห็นถึงการทุจริต ลงในแผนผังที่กำหนดให้************************************************************************

ใบงาน

เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม


๑.______________________________________________________________________________ ๒.______________________________________________________________________________ ๓.______________________________________________________________________________ ๔.______________________________________________________________________________

ลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การที่บุคคลใด ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้กระท าการใด ตาม หน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ๑.______________________________________________________________________________ ๒.______________________________________________________________________________ ๓.______________________________________________________________________________ ๔.______________________________________________________________________________

********************************************************************************

ใบงาน เรื่อง วินมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่น

ชื่อ....................................................................................................................ชั้น..................เลขที่..................

คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข่าว แล้วตอบค าถามต่อไปนี้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นักศึกษาจุฬา เรียกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น หรือ grab bike เนื่องจากหน้าหอพัก ขณะนั้นไม่มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และเมื่อ grab bike มาถึงกลับถูกวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างประจำซอย ขับไล่และดึงกุญแจรถออกจนทะเลาะวิวาทกัน เรียบเรียง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) นักเรียนคิดว่าการกระท าของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างประจ าซอยเป็นการกระท าที่เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

2) ถ้านักเรียนเป็น นักศึกษาดังกล่าว นักเรียนจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________