ที่ เรื่อง/โครงการ วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์จำนวน 6 รายการ 13 มค 64
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 14 มค 64
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเข้าค่าย ลูกเสือ-ยุวกาชาด
ชั้นประถมศึกษาปีที 2
15 มค 64
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
19 มค 64
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการห้องเรียนคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการห้องเรียนคุณภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 20 มค 64
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
26 มค 64
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการจัดหาวัสดุครภัณฑ์ห้องเรียน/อาคารเรียน/ สำนักงาน 2 กพ 64
8 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการย้อนยุค สนุกแบบไทยๆ
ชั้นประถมศึกษาปีที 2
15 กพ 64
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กพ 64
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 8 รายการ
ชั้นประถมศึกษาปีที 4
22 กพ 64
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการนิบงสัมพันธ์สมานฉันท์ชุมชน 25 กพ 64
12 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพาหนูสู่โลกกว้างทางปัญญา (วัดถ้ำคูหาภิมุข จังหวัดยะลา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 มีค 64
13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการพาหนูสู่โลกกว้างทางปัญญา (วัดถ้ำคูหาภิมุข จังหวัดยะลา) ชั้นประถมศึกษาปีที่1 1 มีค 64
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9 มีค 64
15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบอร์ด โครงการพัฒนาอาคารเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 15 มีค 64
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 2-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีค 64
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมโครงการ Open House 22 มีค 64
18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการตลาดนัดชุมนุม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
24 มีค 64
19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษทำปก A4 160 g 29 มีค 64
20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการประเมินพัฒนาการนักเรียน
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

2 เม.ย 64
21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 5 เม.ย 64
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย 64
23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 27 เม.ย. 64
24 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเข้าเล่มแบบบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังและตรวจสุขภาพนักเรียน 27 เม.ย 64
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 12 พ.ค. 64
26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.ค.64
27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 สำหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ชั้นอนุบาล 1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค. 65
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียน สำหรับโครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย.65
29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องนอน สำหรับโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์/เครื่องใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิย 65
30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องใช้
สำหรับโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์/เครื่องใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิย 65
31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์(โทรทัศน์)
สำหรับโครงการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มิย 65
32 ซื้อเครื่องใช้สำหรับโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์/เครื่องใช้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กค 65
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด 31 สค 65
34 จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมแข็งขันกีฬาภายในและภายนอก ประจำปี 2565 โครงการนิบงสัมพันธ์สมานฉันท์ชุมชน 31 สค 65
35 ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก ประจำปี 2565 โครงการนิบงสัมพันธ์สมานฉันท์ชุมชน 31 สค 65
36 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมบำรุง/จัดหา วสัดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ 31 สค 65
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติมโดยวิธีเจาะจง 27 ตค 65
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(วิทยากร)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ตค 65
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูผู้สอน)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ตค 65
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูผู้สอน)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ตค 65
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งนักการภารโรง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ตค 65
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูผู้สอนภาษาจีน)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ตค 65
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ)
โดยวิธีเฉพาะเจาะ
3 ตค 65
44 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 ตค 65
45 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กย 65

46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ โครงการยกสะดับผลสัมฤทธิ์ 2 กย 65
47 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กย 65
48 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กย 65
 49  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องใช้ สำหรับโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์/เครื่องใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธค 65
 50  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องนอน สำหรับโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์/เครื่องใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธค 65
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องใช้ สำหรับโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์/เครื่องใช้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธค 65
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 3 มีค 66
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 เมย 66
54 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก 27 เมย 66
55

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

28 เมย 66
56

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียน

21 มิย 66
57 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องนอนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 26 มิย 66
58 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องใช้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 26 มิย 66
59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจำนวน 1 รายการ 30 สค 66
60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษาโดยใช้วิธีเจาะจง 1 กย 66
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กย 66
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสอบ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพการวัดและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน โดยวิธีเจาะจง 21 กย 66
63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ค.2567 28 กย 66
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเจาะจง 29 กย 66
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉาะจง 28 พย 66
66 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่าง โครงการเสริมพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 29 มค 67