: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2567 :
ยินดีต้อนรับสู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซทชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
 
-:-:-: คณะผู้บริหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 :-:-:-
 
บทเรียนออนไลน์
 
    -:- :- :- กลุ่มสาระวิชา -:-:-:-
    -:- คณิตศาสตร์
    -:- วิทยาศาสตร์
    -:- สังคมศึกษา
    -:- ประวัติศาสตร์
    -:- ภาษาไทย
    -:- ภาษาอังกฤษ
    -:- ภาษาจีน
    -:- พละศึกษา
    -:- สุขศึกษา
    -:- การงานอาชีพ
    -:- วิทยาการคำนวณ
    -:- กิจกรรมชุมนุม
    -:- โรงเรีนนิบงชนูปภัมถ์ -:-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวปพัสตร์พิชชา  เสนประภารัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ครูจิตรดาวรรณ์  ประดับเพชรรัตน์
วิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.5/1
ครูมุสลีมะฮ ์ ดือมอ
วิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ป.5/4
ครูสุนีย์  ขวัญศรี
วิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น ป.5/7
ครูสุรัชดา  มณีอร่าม
วิชาภาษาจีน
ครูประจำชั้นรอง ป.5/2
ครูอัฉรา  พงศ์เลขา
วิชาศิลปะ/ดนตรี
ครูประจำชั้นรอง ป.5/6
นางจิตรดาวรรณ์  ประดับเพชรรัตน์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที5
ครูสุดารัตน์  บาเหะ
วิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น ป.5/2
ครูรุสนี  นิตา
วิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ป.5/5
ครูอภิรักษ์  สำเร
วิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.5/8
ครูอะหมัด  ช่างเรือ
วิชาสังคมศึกษาและวัฒธรรม
ครูประจำชั้นรอง ป.5/3
ครูรุจน์  โกมลตรี
วิชาพละศึกษา/สุขศึกษา
ครูประจำชั้นรอง ป.5/8
นางอัจฉรา  พงศ์เลขา
รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที5
ครูอัญชลี  ยาวงศ์
วิชาวิทยาศาตร์
ครูประจำชั้น ป.5/3
ครูปราณี  ถาวรกานน
วิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ป.5/6
ครูนาดียา  ยามา
วิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นรอง ป.5/1
ครูสัมฤทธิ์  หะยีลาเต๊ะ
วิชาวิทยาการคำนวณ/ประวัติศาสตร์
ครูประจำชั้นรอง ป.5/5
Mr.Achmad Naufal Choliqi
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร
ชาวต่างชาติ  (อินโดนีเซีย)
  -:-:-: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ :-:-:-
 
นางสาวนูรฟิรดาวน์  จารง
คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 
นางสาวฟิตรียะห์ โละซิ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
-:-:-: คณะกรรมการผู้ปกครอง :-:-:-
ร.ต.ท.ชินวัตร  อินทร์แสน
คณะกรรมการชั้น ป.5/1
นายเอก  เส็นบัตร
คณะกรรมการชั้น ป.5/2
นายอัดุลฟาตะห์  มะสาแม
คณะกรรมการชั้น ป.5/3
นางสาวฑิตฐิตา  ชัยรี
คณะกรรมการชั้น ป.5/4
นายประสาร  แสงขาว
คณะกรรมการชั้น ป.5/5
นางสาวช่อผกา  แซ่จื้อ
คณะกรรมการชั้น ป.5/6
นายเชิดศักดิ์  คุมภะสาโน
คณะกรรมการชั้น ป.5/7
นายอำเส๊าะ  โมง
คณะกรรมการชั้น ป.5/8