สถานที่ตั้ง 
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต  1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่ที่เลขที่  4  ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
                รหัสไปรษณีย์    95000  
                โทรศัพท์     073 – 212255   
                โทรสาร      073 – 222015 
               E-mail      nibongschool@yala1.go.th
               Website
    www.nibong.ac.th   

  ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ก่อตั้งเมื่อวันที่  5  พฤษภาคม   2475   ชื่อว่า   “โรงเรียนประชาบาลนิบง”   
พ.ศ. 2481  โอนเป็นโรงเรียนเทศบาล  มีชื่อว่า  ”โรงเรียนเทศบาล  2  นิบง”   
พ.ศ. 2487  โอนกลับเป็นโรงเรียนประชาบาล   ชื่อว่า   “โรงเรียนบ้านนิบง”   
พ.ศ. 2517  เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์”
พ.ศ. 2523  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2547  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                ในพื้นที่  27  ไร่  2  งาน  21  ตารางวา

คลิกเพื่อดูข้อมูลจาก http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1095440021&Area_CODE=9501

 

: ปรัชญา :
                ปัญญา   นรานํ   รตนํ    (ปัญญาเป็นแก้วของนรชน) 
  
: คำขวัญ :
                เรียนดี   สุขภาพดี   มีคุณธรรม 
  
: สีประจำโรงเรียน :
             ชมพู – เขียว
             ชมพู   หมายถึง   ความรักสามัคคี
            เขียว   หมายถึง   การเจริญเติบโต   ความเจริญก้าวหน้า

: แผนที่โรงเรียน :
                              

:อัตลักษณ์ :
ยิมไหว้ ทักทาย

: เอกลัษณ์ :
คุณธรรม นำความรู้ คู่วิถีไทย

อักษรย่อประจำโรงเรียน
  “ น.ป.”


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


เพลงมาร์ชชมพูเขียว