คำอธิบายรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้ ตารางเรียน/สอน ครูสัมฤทธิ์ หะยีลาเต๊ะ
สื่อ / ใบความรู้ ใบงาน
  • ความรู้การใช้ระบบปฎิบัติการ Microsoft Windown 10 เบื้องต้น
  • ความรู้พื้่นฐานอินเตอร์เน็ท และ การใช้โปรแกรม Brownser
  • การใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2016-2019

เวปไซ้ตประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1
*******************************************************
โดย.. คุณครูสัมฤทธิ์  หะยีลาเต๊ะ
Tel : 0898765727 :: E-Mail : hsamrit@yala1.go.th :: ID line : hsamrit