จุดประสงค์รายวิชา
คำอธิบายรายวิชา
คะแนนวิชาเทคโนฯ

ใบงานภาคเรียนที่ 1

ใบงานภาคเรียนที่ 2

           -:- ข้อมูลสารสนเทศที่นักเรียนควรรู้
-:- ใบงานที่ 1 ป้ายข้อความ / ภาพจินนาการ

-:- ใบงานที่ 4 งานนำเสนอเคลื่อนไหวเบื้องต้น

-:- ใบงานที่ 2 อักษรศิลป์ / ปกรายงาน

-:- ใบงานที่ 5 งานนำเสนอเคลื่อนไหวอัตโนมัติ

-:- ใบงานที่ 3 ตารางข้อมูล

-:- ใบงานที่ 6 การเชื่อมโยง Link

-:- สอบปลายภาค

-:- สอบปลายภาค

          -:- คะแนนภาคเรียนที่ 2

วิชา:การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูสัมฤทธิ์ หะยีลาเต๊ะ 0898765727
*****************************************
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ยะลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลาเขต1