บุคลากรโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณะผู้บริหาร
1
นางสมบูรณ์รัตน์  สุวรรรณราช     ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นางสาวสุดารัตน์  แซ่ลิ่ม             รอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาล1-2
1 นางสาวอวยพร  ศรีจันบาล
2 นางกิติมา  วาแม็ง
3 นางอรพินท์  สุวรรณรัตน์
4 นางพรพิมล  บุญลาภ
5 นางสาวอ้อมใจ   สินธนา
6 นางนิสากร  อุดมเพ็ชร์
7 นางเสริมศรี   ดีบุญธรรม
8 นางพรพรรณ  จุรุพันธ์
9 นาวสาวสุภาณี   ศรีมหันโต
10 นางวราภรณ์  ธานีมาศ
11 นางวรรณธนา   สีปานะ
12 นางอนงค์   ลิ่มกังวาฬมงคล
13 นางสาวกันยารัตน์   สัญญา
14 นางเสาวรส  หนูทอง
15 นางสาวสุดารัตน์  อินทรัตน์
16 นางมุสรีฟะฮ์   ตูแวกาจิ
17 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุวนันต์  สุวรรณรัตน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1 นางจารุวรรณ  เกตุแก้ว
2 นางอุไร  นารีหวานดี
3 นางสาวรอพีอ๊ะ  นือเร็ง
4 นางกาญจนา  พรหมรัตน์
5 นางมารีย๊ะ  เบ็ญลาเซ็ง
6 นางสาวกาญจนา แซ่หลี
7 นายนพเดช  นวลละออง
8 นางมลฤดี  ศิริยพันธ์
9 นางวาริน  ประดับเพชรรัตรน์
10 นางเชาวณีย์   สุวรรณมณี
11 นางสาวไพรินทร์   แก้วเทียมทอง
12 นางดวงดาว    แก้วเจริญ
13 นางสาวยามีล๊ะ  โซะยุ
14 นางสาวปิยวรรณ    ชินช่วยแรง
15 นางสาวนฤมล  จิเวศพงศ์
16 นางสาวฟารีดา  เจ๊ะอิง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
1 นางพะทิยา  สุทธิพงศธร
2 นางประนอม  ศิริวุฒินนท์
3 นางเบญจมาศ   สรณราย
4 นางฐิติยา  ดิษฐประยูร
5 นางวิวรรธณี  วรรณเพ็ชร
6 นางสายไหม  หนูดำ
7 ว่าที่ ร.ต.เอกพนธ์  ศรีไหม
8 นางอาอีซะ   วัฒนะ
9 นางสาวอุทัยวรรณ  สระศรี
10 นายพีระชัย   โชคอำนวย
11 นางสมจิต   มาศหิรัญ
12 นางเกื้อกูล  สิทธิเสรี
13 นายยู่สบ   ดีนทอง
14 นางสาวอุไร   สุขสวัสดิ์
15 นางจินตนา   บุญสนอง
16 นางสาววริศรา  แก้วใส
17 นางภัชราภรณ์   อ่อนน้อม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1 นางจริดา  เรืองสงค์
2 นายรุจน์   โกมลตรี
3 นางสุภรณ์  อินทสุวรรณ์
4 นางประทุม  อยู่ศิลป
5 นางสาวชุติกาญจน์   รัตนวิไล
6 นางสาวสิริภา  โกวิทวิกรัย
7 นางสาวมารียะ   หะยีอาซา
8 นางบุปผา   ชิณนะพงศ์
9 นางกัลยา   บุญยอด
10 นางปิยะวดี  ยาวาหาบ
11 นางบุศยรินทร์  ภู่ทับทิมธนพัฒน์
12 นายจารึก  ทองโรย
13 นางอรวดี  ไข่แก้ว
14 นางเรขา  ปรีชาชาญพิชิต
15 นางบุษราภรณ์  ศรีรักษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1 นางเสาวณิต  วัฒนกุล
2 นางปราณี   ลิขิตสาธรสกุล
3 นายสุรศักดิ์  โต๊ะยูโซ๊ะ
4 นางกาญจนา  ทองชูใจ
5 นางสาวกอบกุล  กาญจนภูมิ
6 นางวนิดา   อ้าสะกะละ
7 นางสุรัสวดี  มณี
8 นางสาวสุทธิภัทร   ดีสะเอะ
9 นางสาวอัฐภรณ์   โอชาอัมพวัน
10 นางนุชจรินทร์  ดวงจินดา
11 นางนฤมล   ธนรงค์กุล
12 นางนิตยา   ทองเนียม
13 นางวาสนา   จันทวาศ
14 นางสาวอรพิน   วงศ์ชูวรรณ
15 นางสาววินิตย์ เชี่ยวชาญศิลป์
16 นางกาญจนา  สุขกาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1 นางสมฤดี   ทองคุปต์
2 นางราตรี  ฐิตอาภากุล
3 นายวีระชัย  ศิลานนท์
4 นางสุจิน  หลวงคง
5 นางจิตรดาวรรณ์  ประดับเพชรรัตน์
6 นางสมฤทัย   จิรโรจนกุล
7 นายสัมฤทธิ์   หะยีลาเต๊ะ
8 นางมุสลีมะฮ์  ดือมอ
9 นายมะนัซรุดดีน  ลาเตะ
10 นางอัจฉรา  พงศ์เลขา
11 นางสาวสุไฮลา  ปายอ
12 นางจันทร์ฉาย  ขุนทอง
13 นางเสาวณีย์  โชคจุฬางญ์กูร
14 นางอัญชลี   ยาวงศ์
15 Mrs. Jennifer  Reyes  Mennor
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1 นายฉัตรชัย   ประแก้ว
2 นางดวงแข    วาสนาสมศักดิ์
3 นายจาตุรัตน์  ล่องเซ่ง
4 นางนุจรีย์    แกสมาน
5 นางสาวสุฑารัตน์   นิลรัตน์
6 นางอำไพวรรณ   สุวรรณชาตรี
7 นางพรรณนี    ธรรมประเสริฐ
8 นางนูรอัยณี  เจ๊ะเด็ง
9 นางสาวณัฏพร  ธรรมไพบูลย์
10 นางสุนันทา   ลาภเจือจันทร์
11 นางวิยะดา   ปราบไพรี
12 ว่าที่ร้อยตรี เอื้องคำ  สัตย์ซื่อ
13 น.ส.ซานีซะ  สาและมิง
14 Mr. Man  Rui 
15 Mr. Chairot   Sae-chew
16 นางสินกรณ์อร  สุธาพงศ์อมร
17 นางสาวสุวิมล   เสนประภารัตน์
ลูกจ้าง/คนงาน
1 นายอำนวย  จุลบุตร
2 นางดารุณี   กาเจ
3 นางรัตนาภรณ์   สุขขี
4 นางภีรพันธุ์   ทรงสวัสดิ์
5 นางสาวอิลฮาม  อารง
6 นางวุจจิรา   คงคืน
7 นางบังอร   เซะสาแม
8 นายสมนึก   นิลอินจันทร์
9 นายวรวิทย์   ขำแก้ว
10 นางอรดี   จุลบุตร
11 นางสาวขวัญใจ   แสนบาโด
12 นายประเวช   ชาญแกล้ว
13 นายมาหามะ แปแนะ
14 นางนพรัตน์   นาคมาส
15 นางสาวสุชดาพร  ชูชัย
16 นางวันเพ็ญ  ไหมเหลือง
17 นางวัลลี   ทิพย์ประไพ
18 นางกรรณนิกา  ภักดีสุวรรณ
19 นายแวบือราเฮง   แวนาแว
20 นายทรงกลด จันทร์สวัสดิ์ รปภ.
21 นางยุพิน   บัวทอง